Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

50-209, Wrocław

ul. Składowa 2-4

tel. 717986931

Z EDUMUZ w logopedię

Cele ogólne muzycznych spotkań:

- rozwój emocjonalny,

- umiejętność nazywania własnych emocji,

- radzenie sobie z emocjami: ze smutkiem, strachem, złością itp.

- wyrażenie siebie poprzez ekspresję i emocję w działaniach twórczych – skupienie się na emocjach „tu i teraz”

- rozwój wrażliwość

- rozwój zdolności pozamuzycznych

- poznanie własnej hierarchii w grupie rozwój społeczny / polepszenie komunikacji – współpracy, wzajemności, relacji i empatii

- samoświadomość dziecka, radość i zadowolenie

- podnoszenie samooceny

- wzbudzenie kreatywności

- kształcenie wyobraźni ruchowo-przestrzennej

- rozwój procesów poznawczych: uwaga, pamięć, szybkość reakcji, spostrzegawczość, koncentracja uwagi itp.

- motywacja do działania poznanie podstawowych terminów muzycznych

- rozwój przez zabawę odprężenie, rozluźnienie.

Formy działań:

- improwizacja instrumentalna, wokalna i ruchowa pomaga zintegrować grupę, rozbudza kreatywność, dzięki niej dzieci mogą spróbować przedstawić własne stany emocjonalne, wymaga koncentracji uwagi, współpracy

- śpiew – dzięki wspólnemu śpiewaniu budujemy spójność grupy, stymulujemy ekspresję

- gra na instrumentach – ćwiczymy umiejętności społeczne

- ruch przy muzyce – zabawy muzyczno – ruchowe: aktywność ruchowo-wzrokowa, słuchowo-ruchowa, np. łączenie ruchu z rekwizytami, instrumentami, odtwarzanie prezentowanych wzorów ruchowych, odtwarzanie muzyki ruchem, reagowanie ruchem na polecenia słowne, śpiewanie z jednoczesnym wykonywaniem rytmu. Dzieci spontanicznie i ekspresyjnie reagują na muzykę, można zaobserwować poziom energii dziecka, w trakcie ruchu, we wspólnym tańcu widoczna staje się relacja – poczucie wspólnoty, taniec może zaktywizować i zintegrować grupę. Taniec, ruch i gesty pozwalają rozładować energię, wyrazić swoje emocje, ekspresję. działania

- plastyczne – „przekładanie” wrażeń przy muzyce na formę plastyczną, integracja grupy przy wspólnych pracach itp. opowiadania i dyskusje o bohaterach bajek