Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

50-209, Wrocław

ul. Składowa 2-4

tel. 717986931

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8 z siedzibą przy ul. Składowej 2-4 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zsp8.pl oraz zsp8wroclaw.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą niespełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
  • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
  • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
  • Niektóre treści mogą niespełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Paszkiewicz, e-mail: sylwia.paszkiewicz@wroclawskaedukacja.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 69 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8  mieszczący się przy ulicy Składowej 2-4 we Wrocławiu jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności wejścia do budynku:

Pod względem architektonicznym jako budynek składamy się z posiadającej samodzielne wejście części przedszkolnej, szkolnej oraz bloku sportowego.

Jesteśmy w stanie zapewnić dostępność osobom z całkowitą niepełnosprawnością ruchową, poruszającym się na wózku inwalidzkim lub z częściową niepełnosprawnością poruszającym się o chodzikach, kulach
czy o laskach, przez dostanie się do środka budynku wejściem w części przedszkolnej, w którym już jest zamontowana winda schodowa transportująca osobę na parter. 

Portiernia znajduje się na parterze budynku, w części szkolnej, która jest po prawej stronie od części przedszkolnej.

Aby zapewnić wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami nasz personel techniczny został odpowiednio przeszkolony i asystuje tym osobom  zaraz po wejściu do budynku.

W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do właściwej osoby, istnieje możliwość zejścia pracownika na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Sekretariat, gabinety Dyrekcji oraz cała administracja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 8 znajduje się
na I piętrze budynku w części szkolnej.

Gabinet Intendenta znajduje się na parterze budynku, w części przedszkolnej.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku w części przedszkolnej.

Pomieszczenia biurowe nie posiadają oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących, brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8  nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
na miejscu lub online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności
za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Dojazd:

Budynek ZSP 8 znajduje się przy ul. Składowej 2-4 we Wrocławiu. Dojście piesze jest od ulic Kurkowa – Dubois. Przejścia dla pieszych od ulic Kurkowej są bez  sygnalizacji świetlno – dźwiękowej, posiadają zamontowane ostrzegawcze płytki chodnikowe. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8 posiada wydzielone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, usytuowane wzdłuż ogrodzenia przed głównym wejściem od ul. Składowej oznaczone poziomo  - znak P-24, czyli namalowany białą farbą symbol osoby niepełnosprawnej.