Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

50-209, Wrocław

ul. Składowa 2-4

tel. 717986931

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

 

6.00 - 8.15 

-   schodzenie się dzieci, wspólna zabawa z udziałem nauczyciela oraz zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, praca indywidualna i w małych zespołach, obserwacja pedagogiczna - tworzenie sytuacji doskonalących pamięć i zdolność kojarzenia, umiejętność skupiania uwagi, czuwanie nad zabawą z przestrzeganiem zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek, stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw badawczych i konstrukcyjno – technicznych; 

- dzieci 3-4 letnie zabawa ruchowa,dzieci 5-6 letnie ćwiczenia poranne - kształtowanie zachowań prozdrowotnych.

 

8.15 - 9.00 

- przygotowanie do śniadania - porządkowanie sali, pełnienie dyżurów - wyrabianie nawyków i czynności higienicznych,

- śniadanie -  kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków.

 

9.00 - 11.15 

- zajęcia i sytuacje dydaktyczno - wychowawcze, zgodne z podstawą programową, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka wspierające rozwój emocjonalny, poznawczy  i fizyczny dziecka - nabywanie przez dzieci wiedzy i nowych umiejętności, rozwijanie twórczej aktywności i wrażliwości dzieci poprzez kontakt z muzyką, sztuką i  literaturą, Poznawanie, utrwalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku; 

- organizacja zabaw na powietrzu, wycieczek i spacerów - poznawanie, utrwalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa  w ogrodzie i poza terenem przedszkola, Inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.

 

11.15 - 12.00

- przygotowanie do obiadu - kształtowanie nawyków higienicznych;

- obiad - wyrabianie przekonania o konieczności spożywania pokarmów, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. 

 

12.00 - 14.00

- odpoczynek - słuchanie bajek, muzyki poważnej, relaksacja, leżakowanie dla młodszych dzieci - nabywanie umiejętności odpoczynku, świadomego wyciszenia i uspokojenia, odreagowanie napięć psychoruchowych;

- organizacja zabaw: gry planszowe, konstrukcyjne, utrwalenie poznanego materiału, praca wyrównawcza, indywidualna i w małych zespołach, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, zabawy i ćwiczenia ruchowe - rozwijanie twórczej aktywności i wrażliwości dzieci, kształtowanie  pozytywnego stosunku  względem siebie i innych dzieci, rozwijanie cech motorychnych.

 

14.00 - 14.30

- przygotowanie do podwieczorku - kształtowanie nawyków higienicznych;

- podwieczorek - usprawnianie technik samodzielnego spożywania posiłków, przezwyciężanie uprzedzeń oraz przyzwyczajanie do zdrowego żywienia

 

14.30 - 17.00

- aktywność własna dzieci, gry i zabawy stolikowe, zabawy ruchowe w sali bądź na powietrzu, zabawy w kącikah zainteresowań, kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb, rozchodzenie się dzieci - tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci i wymianie informacji.