Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

50-209, Wrocław ul. Składowa 2-4 tel. 717986931
Przejdź do strony głównej

Wtorek, 26 wrzesnia 2023

Specjalista do spraw kadr

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
specjalista do spraw kadr

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 we Wrocławiu

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 we Wrocławiu, ul. Składowa 2-4
ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty do spraw kadr.

1.Wymagania niezbędne:

- posiada obywatelstwo polskie;

-posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych;

-niekarana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

-posiada wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalizacji lub ukończyła szkołę
średnią, pomaturalną lub kurs.

2. Wymagania dodatkowe:

-praktyczna znajomośćzagadnień kadrowo-płacowych;

-samodzielność, dokładność, terminowość wykonywania zadań;

-umiejętności analityczne i interpersonalne;

-umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi;

- wysoka kultura osobista.

3. Zakres obowiązków:

Czynności związane z kadrami:

- kompleksowe prowadzenie akt osobowych;

-przygotowanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia,
zaszeregowania, przeniesień, rozwiązania umów o pracę, urlopów oraz innych spraw
wynikającychze stosunku pracy;

-prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej (zgłoszenie, wyrejestrowanie z ZUS)

-współpraca i pomoc pracownikom w zakresie składania wniosków do ZUS(renta,
emerytura);

-sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracownikówzgodnie
z obowiązującymi przepisami i terminami (GUS, DE, CUI);

-prowadzenie składnicy akt;

-ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty
urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop);

- rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni wolnych (urlopy, urlopy
okolicznościowe, wychowawcze i inne stosownie do przepisów Kodeksu Pracy oraz
Karty Nauczyciela)

- prowadzenie ewidencji czasu pracy (zwolnienia lekarskie, urlopy, opieka);

- prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników;

-przygotowanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;

-wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;

-monitorowanie zmian przepisów prawa pracy, karty nauczyciela;

-obsługa programów komputerowych: Kadry Optivum, PABS.

Czynności związane z płacami:

-sporządzanie list oraz decyzji dotyczących: nagród jubileuszowych, 13-tek,
świadczeń urlopowych, odpraw emerytalnych, odpraw z tytułu zwolnienia z winny
pracodawcy, potrąceń;

- prowadzenie korespondencji w sprawach komorniczychi sądowych;
-wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
-współpraca w projektowaniu budżetu placówki oraz projektu organizacyjnego;

-wszystkie czynności związane z wynagrodzeniem pracowników we współpracy z
pracownikiem CUI prowadzącym płace placówki.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny,

-CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

-kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacji zawodowe
(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

-kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z
oryginałem),

-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za
przestępstwa umyślne oraz niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu,
obrotowi gospodarczemu za przestępstwo skarbowe,

-oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na
stanowisku urzędniczym,

-oryginały lub kopie referencji,o ile kandydat takie posiada.

Wymagany dokument aplikacyjny CV, list motywacyjny powinien być opatrzony
klauzulą:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzebniezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 roku Dz.
poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych ( Dz. U.z 2016 r. poz.902)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należyskładać lubprzesłać w terminie:

do dnia31.01.2022 r.godz.10.00

na adres:ZespółSzkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Składowa 2-4, 50-209 Wrocław

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabórna wolne stanowisko urzędnicze”

Aplikacje, które wpłyną do placówkipo wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w dniu:

31.01.2022 r. o godz. 12.00

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8
we Wrocławiu przy ul. Składowej 2-4 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
www.zsp8.plDodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
717986931

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu
wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (
www.zsp8.pl.) oraz na tablicy informacyjnej przy
ul. Składowej 2-4, 50-209 Wrocławw terminie dodnia 04.02.2022 r.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2022-01-24 09:33przez: Administrator BIP
Opublikowano:2022-01-24 09:33przez: Administrator BIP
Podmiot udostępniający: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Odwiedziny:1044

  • Brak wpisów.