Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

50-209, Wrocław ul. Składowa 2-4 tel. 717986931
Przejdź do strony głównej

Wtorek, 26 wrzesnia 2023

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Asystent ucznia o specjalnich potrzebach edukacyjnych

2022-05-12

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8,

50-209 Wrocław, ul. Składowa 2-4

zatrudni od zaraz na podstawie umowy o pracę na czas określony

osobę na stanowisko

ASYSTENTA UCZNIA O SPECJALNYCH

POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

w wymiarze 0,85 etatu (34/40).

 

Wymagania:

- wykształcenie co najmniej średnie;

- znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym;

- wysoko rozwinięte kompetencje psychospołeczne i organizacyjne;

- dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności fizycznych.

 

Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny;

  2. życiorys zawodowy - CV,

  3. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, posiadane uprawnienia,

  4. zaświadczenie o niekaralności;

  5. posiadanie aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych;

  6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,

  7. dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy),

  8. oryginał kwestionariusz osobowego,

  9. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności np. referencje.

 

Dokumenty aplikacyjne proszę przesłać na adres mailowy sekretariat.zsp08@wroclawskaedukacja.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie placówki do 20.05.2022 r.

Szczegółowe informacje tel.: 71 798 68 31 wew. 110.

 

Administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 we Wrocławiu ,

ul. Składowa 2-5, 50-209 Wrocław . Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Z. Krasińskiego 16,

60-830 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych

z prowadzoną korespondencję e-mail znajdziesz na www.zsp8.pl oraz www.zsp8.pl.

Jeżeli chciałby Pan/Pani wiedzieć więcej, jak przetwarzamy Państwa dane w związku z procesem rekrutacji, proszę odwiedzić naszą stronę: www.zsp8.pl

 

Czytaj więcej o: Asystent ucznia o specjalnich potrzebach edukacyjnych

Specjalista do spraw kadr

2022-01-24

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
specjalista do spraw kadr

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 we Wrocławiu

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 we Wrocławiu, ul. Składowa 2-4
ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty do spraw kadr.

1.Wymagania niezbędne:

- posiada obywatelstwo polskie;

-posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych;

-niekarana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

-posiada wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalizacji lub ukończyła szkołę
średnią, pomaturalną lub kurs.

2. Wymagania dodatkowe:

-praktyczna znajomośćzagadnień kadrowo-płacowych;

-samodzielność, dokładność, terminowość wykonywania zadań;

-umiejętności analityczne i interpersonalne;

-umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi;

- wysoka kultura osobista.

3. Zakres obowiązków:

Czynności związane z kadrami:

- kompleksowe prowadzenie akt osobowych;

-przygotowanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia,
zaszeregowania, przeniesień, rozwiązania umów o pracę, urlopów oraz innych spraw
wynikającychze stosunku pracy;

-prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej (zgłoszenie, wyrejestrowanie z ZUS)

-współpraca i pomoc pracownikom w zakresie składania wniosków do ZUS(renta,
emerytura);

-sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudnienia pracownikówzgodnie
z obowiązującymi przepisami i terminami (GUS, DE, CUI);

-prowadzenie składnicy akt;

-ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty
urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop);

- rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni wolnych (urlopy, urlopy
okolicznościowe, wychowawcze i inne stosownie do przepisów Kodeksu Pracy oraz
Karty Nauczyciela)

- prowadzenie ewidencji czasu pracy (zwolnienia lekarskie, urlopy, opieka);

- prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników;

-przygotowanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;

-wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika;

-monitorowanie zmian przepisów prawa pracy, karty nauczyciela;

-obsługa programów komputerowych: Kadry Optivum, PABS.

Czynności związane z płacami:

-sporządzanie list oraz decyzji dotyczących: nagród jubileuszowych, 13-tek,
świadczeń urlopowych, odpraw emerytalnych, odpraw z tytułu zwolnienia z winny
pracodawcy, potrąceń;

- prowadzenie korespondencji w sprawach komorniczychi sądowych;
-wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
-współpraca w projektowaniu budżetu placówki oraz projektu organizacyjnego;

-wszystkie czynności związane z wynagrodzeniem pracowników we współpracy z
pracownikiem CUI prowadzącym płace placówki.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny,

-CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

-kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacji zawodowe
(poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

-kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z
oryginałem),

-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za
przestępstwa umyślne oraz niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu,
obrotowi gospodarczemu za przestępstwo skarbowe,

-oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na
stanowisku urzędniczym,

-oryginały lub kopie referencji,o ile kandydat takie posiada.

Wymagany dokument aplikacyjny CV, list motywacyjny powinien być opatrzony
klauzulą:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzebniezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 roku Dz.
poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych ( Dz. U.z 2016 r. poz.902)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należyskładać lubprzesłać w terminie:

do dnia31.01.2022 r.godz.10.00

na adres:ZespółSzkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Składowa 2-4, 50-209 Wrocław

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabórna wolne stanowisko urzędnicze”

Aplikacje, które wpłyną do placówkipo wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w dniu:

31.01.2022 r. o godz. 12.00

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8
we Wrocławiu przy ul. Składowej 2-4 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
www.zsp8.plDodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
717986931

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu
wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (
www.zsp8.pl.) oraz na tablicy informacyjnej przy
ul. Składowej 2-4, 50-209 Wrocławw terminie dodnia 04.02.2022 r.

Czytaj więcej o: Specjalista do spraw kadr